Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Maminbaba-hordozós latin fitness szolgáltatáshoz kapcsolódóan

Hatályos: 2022.január 1-től

 

A tájékoztató tartalma:

 1. Adatvédelem röviden és közérthetően: kisokos az adatvédelem és a GDPR szabályainak megértéséhez
 2. Tájékoztatóban használt speciális elnevezések, fogalmak
 3. Tájékoztató a Maminbaba foglalkozáson résztvevők számára
 4. Tájékoztató a Maminbaba felnőttképzés iránt érdeklődők, arra jelentkezők és a trénerek számára
 5. Panaszkezelés, jogorvoslatok

 

1. Adatvédelem röviden és közérthetően: kisokos az adatvédelem és a GDPR szabályainak megértéséhez

Mit jelent a GDPR?

A GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. General Data Protection Regulation elnevezésű adatvédelmi rendelete (továbbiakban GDPR), amely 2018. május 25-től alkalmazandó az Európai Unió tagállamaiban, így Magyarországon is. A GDPR a természetes személyek személyes adatait védi és rendelkezik a tagállamok közötti szabad információáramlásról.

Mikor kell és mikor nem kell alkalmazni a GDPR-t?

A GDPR-t mindenki alkalmazni köteles, aki az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkezik és személyes adatot kezel, vagy dolgoz fel, függetlenül attól, hogy maga az adatkezelés az Unió területén történik-e vagy sem.
A GDPR-t nem kell alkalmazni, ha a személyes adatok kezelése személyes vagy otthoni tevékenység során (pl. címtárolás, fényképtárolás) történik, továbbá, ha az adatok nem természetes személyekre, hanem jogi személyekre vonatkoznak.

Mi a személyes adat?

Személyes adat „az azonosított vagy azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ”, azaz személyes adat lehet gyakorlatilag bármi, ami egy természetes személyhez köthető. Így például: név, e-mail cím, IP cím, biztonsági kamera felvétele, tranzakciós adatok. Az azonosítás lehet közvetlen vagy közvetett is (akár több információ együtteséből, több lépcsőn keresztül). Egy adat mindaddig személyes adat marad, amíg kapcsolata a természetes személlyel helyreállítható. Például, ha a Tréner csak azt tudja, hogy felhívta valaki, aki jönni fog a hasalni tudó babájával órára, akkor ez még nem feltétlenül személyes adat, de ha pontos nevet tud, tudja a telefonszámot is, akkor ezek már személyes adatnak minősülnek.

Mi a különleges adat?

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságra vonatkozó személyes adatok. Főszabályként tilos a különleges adatok kezelése, de a GDPR számos kivételt állapít meg, például az érintett kifejezett hozzájárulása esetén, foglalkoztatás körében, szociális védelem vagy az egészségügy területén a GDPR-ban meghatározott külön feltételek mellett kezelhető különleges adat. A Maminbaba trénerek kizárólag arról győződnek meg, hogy nincs olyan egészségügyi kockázat mely fennállása esetén a foglalkozáson való részvétel nem engedélyezhető. Erről a résztvevők nyilatkozatot töltenek ki.

Mit jelent az adatkezelés?

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így adatgyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő – Adatfeldolgozó elhatárolása

Az adatkezelő és adatfeldolgozó elhatárolás szempontjai:

Adatkezelő Adatfeldolgozó
Önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. Az adatkezelő nevében kezeli a személyes adatokat, kvázi végrehajtóként.
Döntést hoz, célt, eszközt határoz meg az adatok kezelésével összefüggésben. Az adatkezelő érdekében, az adatkezelő által meghatározott módon kezeli az adatokat.

Maminbaba esetén a Trénerek és Maminbaba Tulajdonos önálló adatkezelők lesznek. Adatfeldolgozót nem vesznek igénybe. Amennyiben hordozási tanácsadó érkezik a Tréner órájára, segítve annak munkáját, akkor a Tréner nem jogosult személyes adatok hordozási tanácsadóval való megosztására. Amennyiben a hordozási tanácsadó is személyes adatok birtokába jut önálló adatkezelőként köteles megfelelni a GDPR előírásainak.

Ki az érintett?

Az érintett az a személy, akire a személyes adat vonatkozik, azaz bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy. A Maminbaba tréner a foglalkozáson résztvevők, esetleg az érdeklődők személyes adatait kezeli, kizárólag a foglalkozásokon aló részvételhez szükséges mértékben.

Alapelvek

A Bank mindenkor az alábbi, GDPR által előírt alapelveknek megfelelően kezeli a személyes adatokat:

  • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve:
   • az adatkezelés a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik és törvényes célt szolgál;
   • az érintett megfelelő, teljes körű tájékoztatást kap az adatkezelésről;
   • világos és egyértelmű tájékoztatás nyújtása arról, hogy ki kezeli, milyen célból, milyen jogalappal, hol és mennyi ideig tárolja a személyes adatokat.
  • Célhoz kötött adatkezelés elve:
   • meghatározott, egyértelmű és jogszerű (törvényes) célból kezeli az adatokat, azaz csak olyan adat kezelhető, amely elengedhetetlen az adatkezelési cél megvalósításához.
  • Korlátozott tárolhatóság elve:
   • előre meg kell határozni az adatok tárolásának időtartamát és annak leteltét követően az adatokat ténylegesen törölni kell, meg kell semmisíteni, azaz a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, kivéve:
    • közérdekű archiválás céljából;
    • tudományos és történelmi kutatási célból;
    • statisztikai célból kerül sor

   az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

 • Integritás és bizalmasság elve:
  • megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (például tűzfal, vírusírtó).
 • Adattakarékosság vagy adatminimalizálás elve:
  • csak annyi személyes adat kezelhető, amennyire feltétlenül szükség van a cél eléréséhez.
 • Pontosság elve:
  • a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük (a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell).
 • Elszámoltathatóság elve:
  • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó felelős a fenti elveknek való megfelelésért és ezt képesnek kell lennie dokumentumokkal alátámasztva igazolni, azaz minden adatkezelést dokumentálni kell és kérésre ki kell adni az adatvédelmi hatóságnak, érintettnek.

Mik a jogalapok, milyen jogalapon kezelhető a személyes adat?

A jogszerűség elvének teljesítéséhez megfelelő jogalapra van szükség az adatkezelésekhez. A jogszerű adatkezeléshez legalább az alábbiak egyikének teljesülnie kell:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;
  • a hozzájárulásnak önkéntesnek és megfelelő tájékoztatás alapján megadottnak kell lennie;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél;
  • vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges
 • az adatkezelés jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  • jogszabály írja elő az adatok adatkezelő általi kezelésének kötelezettségét;
 • az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
  • az adatkezelés az érintett életének vagy más természetes személy érdekeinek védelmében történik;
 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges;
  • ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges;
  • feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Ennek megállapításához érdekmérlegelési teszt[1] elvégzése szükséges.

Mi az adatvédelmi incidens?

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Mit kell tenni adatvédelmi incidens esetén?

Indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órán belül azután, hogy az adatvédelmi incidens az adatkezelő tudomására jutott, be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni.

Vannak-e az érintettnek jogai és ha igen, mik azok?

Igen, ami az adatkezelők és adatfeldolgozók oldalán kötelezettségként jelenik meg, az az érintettek oldalán jogokat biztosít:

 • Átlátható tájékoztatás joga
 • az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről, céljairól, és egyéb tényezőkről;
 • Hozzáférési jog
 • az érintett, ha adatainak kezelése folyamatban van, hozzáférést kapjon az adatai kezelésével kapcsolatos információkhoz;
 • Helyesbítéshez való jog
 • az érintett kérésére az adatkezelő helyesbítse, vagy pontosítsa az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat;
 • Törléshez való jog, elfeledtetéshez való jog
 • az érintett kérésére (bizonyos feltételek mellett) az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat;
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • bizonyos feltételek mellett az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést;
 • Tiltakozáshoz való jog
 • bizonyos feltételek mellett, a saját helyzetével kapcsolatos okokból, az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
 • Adathordozhatósághoz való jog
 • az érintett, bizonyos feltételek mellett, jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa;
 • Automatizált adatkezelés
 • az érintett, bizonyos feltételek mellett, jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált, emberi beavatkozástól mentes adatkezelés, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené.

Mit tehet az érintett, ha sérelmezi személyes adatai kezelését?

Panasszal, illetve jogorvoslattal élhet:

 • A Trénernél vagy a Maminbaba tulajdonosnál;
 • Felügyeleti hatóságnál – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, székhelycím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9., telefon: +36-1-391-1400, fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu);
 • A felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt – ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárás fejleményeiről vagy annak eredményéről;
 • Közvetlenül a bíróság előtt (http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso).

 

2. Tájékoztatóban használt speciális elnevezések, fogalmak

Maminbaba: MAMINBABA- hordozós latin fitness egy latin tánc alapú mozgásforma kisbabás anyukáknak, amelynek célja, hogy az anatómiailag megfelelő, stabil babahordozó eszközben édesanyjukra kötött babákkal együtt mozogva szülés után a kisbabás édesanyák visszanyerhessék alakjukat, és a táncos mozgás öröme mellett tagjaivá váljanak egy jó hangulatú, hasonló élethelyzetben lévő mamák csoportjának. A MAMINBABA másodlagos célja az anatómiailag helyes babahordozás népszerűsítése.

Maminbaba Tulajdonosa: az előző pontban leírt kipróbált, jó hírnevet szerezett, és a gyakorlatban jó eredményekkel használt módszer, annak elnevezése és védjegyoltalmat élvező logójának kitalálója, és fejlesztője, így a módszer és annak elnevezése használatára, illetve a módszer bármilyen módon történő felhasználásának engedélyezésére és a módszer továbbfejlesztésére kizárólagos joggal rendelkező személy, mint jogtulajdonos.

Tréner: az a személy, aki a MAMINBABA Tulajdonosa által a fennálló franchise szerződésben foglaltaknak megfelelően jogot szerez arra, hogy saját vállalkozása keretében MAMINBABA foglalkozást tartson.

 

3. Tájékoztató a Maminbaba foglalkozáson résztvevők számára

Az adatkezelő: a foglalkozást tartó Tréner és a Maminbaba Tulajdonosa önálló adatkezelők

A Trénerek listája, a működési területük, foglalkozásának helye és elérhetőségek megjelölésével elérhető a Maminbaba honlapján. A Trénerek önálló adatkezelők, a Maminbaba Tulajdonosa kizárólag a saját működési helyén felel az adatkezelésért, más Trénerek adatkezelési műveleteiért nem felelős, azokra nem lát rá. A Trénerek listája az alábbi linken elérhető: Trénerek listája.

A Maminbaba Tulajdonosának neve és elérhetőségei:

Adatkezelés célja,

hogy a Maminbaba foglalkozásra a Tréner fel tudjon készülni, a résztvevők és kisbabáik számára biztonságos, anatómiailag megfelelő hordozót biztosítson, egészségügyi kockázat fennállása esetén a foglalkozásra jelentkezőket tájékoztatni tudja, esetlegesen a részvételt ne engedje vagy saját felelősségre engedje.

 1. Foglalkozásra való bejelentkezés a Tréner valamely elérhetőségén
 2. Foglalkozás előtt az egészségügyi nyilatkozat megtétele a biztonsági kockázatok feltárása, kizárása érdekében. A nyilatkozat az alábbi linken érhető el: egészségügyi nyilatkozat
 3. Kapcsolattartás: jellemzően azon a csatornán, melyen a foglalkozásra való bejelentkezés történt és/vagy telefonon, emailben, Messenger üzenetben, esetleg más elektronikus csatornán (a résztvevő választása, önkéntes adatmegadása függvényében) kapcsolattartás, tájékoztatás a következő foglalkozásól, várható eseményekből, érdeklődés az órával kapcsolatban, általános beszélgetés. A Trénereknek jellemzően van Facebook oldala vagy csoportja, ahová a jelentkezők szabadon bejelentkezhetnek, csatlakozhatnak és ahol hasznos információkat találnak a foglalkozással, programokkal kapcsolatban;
 4. Számlázás, nyugta adás
 5. Egyes eseményekre regisztráció és jegyvásárlás.

Az adatkezelés jogalapja a fenti célokhoz igazodóan:

 1. hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) bek. a)) és szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b))
 2. hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) bek. a))
 3. hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) bek. a))
 4. jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c)) – Számvitelről szóló 2000. évi C törvény, 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről (továbbiakban: Art.) és a Tréner vállalkozásától függően a vonatkozó adózással összefüggésben álló jogszabály
 5. hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) bek. a))

A kezelt adatok köre:

 1. név, a (hordozóba tenni kívánt) gyermek keresztneve vagy beceneve (megszólítása), életkora, mozgásfejlődésének aktuális szakasza (fejét tartja, hasal, kúszik, mászik, ül, áll, jár), esetleg gyermek hozzávetőleges mérete (body hossz miatt), szülés óta eltelt idő/várandósság hete;
 2. az egészségügyi nyilatkozatra adott igen vagy nem válasz;
 3. kapcsolattartási adatok (Messenger felhasználónév, email, telefon, más elektronikus csatorna elérhetőség pl. Viber, Skype); amennyiben a résztvevő és a Tréner Facebookon ismerőssé válnak, esetlegesen hozzáférhet a Tréner az ott megosztott tartalmakhoz, ugyanakkor e tekintetben a Facebook adatkezelési szabályi irányadók és ez nem feltétele a szolgáltatásnak, a szolgáltatást igénybe vevő önálló döntésén alapul, a Tréner ezen adatokat nem használja fel, nem tárolja;
 4. számlázáshoz, nyugta adáshoz szükséges adatok (név, cím);
 5. eseményre való regisztráció és jegyvásárlás esetén a név és a számlázáshoz szükséges adatok illetőleg hozzájárulás esetén esetlegesen képmás (fotó, videó).

Az adatok megőrzésének ideje:

A Tréner a kezelt adatokat:

 • a Maminbaba foglalkozással összefüggésben addig kezeli, amíg a résztvevő jár vagy várhatóan járni kíván (amennyiben kihagyja a foglalkozást a Tréner nem törli az adatokat, de amennyiben nyilvánvalóvá válik, hogy a továbbiakban nem kíván a foglalkozáson részt venni, az adatokat törli, eltekintve azon adatoktól, melyeket az adózási jogszabályok miatt megőrizni köteles.
 • Ezen adózással, számla illetőleg nyugta adással összefüggésben kezelt adatokat az Art. szabályai szerint a számla kibocsátásától számított 5 éven át köteles a Tréner megőrizni.
 • Az egyes eseményeken készült felvételek az eseményhez kapcsolódóan kerülnek kezelésre, az eseményt követő 1 év elteltével azok törlésre kerülnek, eltekintve azon felvételektől, melyek későbbi média megjelenéshez felhasználásra kerülnek. Ez utóbbihoz a felvételen szereplők kifejezett hozzájárulása szükséges.

Egyéb adatvédelmi figyelemfelhívások

Bizonyos, egész Maminbaba közösséget érintő események (pl. városligeti buli, farsang) során a szervezés és regisztráció is közösen, a Maminbaba tulajdonos szervezésében zajlik. Ilyen esetben nevet és számlázási adatokat, kapcsolattartási adatokat kezel a Maminbaba tulajdonos. Ez önkéntes adatmegadással történik és az adatkezelés a fentieknek megfelelően történik.

Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Trénereknek nem célja az adatgyűjtés. Minden adat a résztvevők önkéntes adatmegadásán alapul. Ha valaki csupán telefonon jelentkezik be, csupán nyugtát kér, számlát nem, név megadása sem szükséges. A Trénerek gyermekek adatait csak annyiban kezelik, amennyiben az a Tréner által biztosított hordozó kiválasztásához szükséges (mozgásfejlődés aktuális státusza, esetleg kor és méret). Amennyiben a résztvevő hordozót hoz és a sajátjához ragaszkodik, nem kéri a Tréner segítségét és vállalja az ebből folyó kockázatokat is, a gyermekkel kapcsolatban semmiféle adat megadása nem szükséges.

Fontos kiemelni, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulás esetleges visszavonása nem érinti a hozzájárulás birtokában végzett adatkezelés jogszerűségét. Jogi kötelezettség teljesítése esetén az adatkezelést nem érinti az érintett hozzájárulása/jóváhagyása vagy annak visszavonása, hiszen a jogi kötelezettség teljesítésével érintett adatkört (pl számla esetén a név és a cím) a Tréner a jogszabályban rögzített ideig köteles kezelni.

Az adatkezelés során automatizált adatkezelés és döntés nem valósul meg.

Adatfeldolgozók

A Tréner az adatokat továbbítani, másnak átadni nem jogosult. Amennyiben ajándékokat (Maminbaba logoval) a résztvevők a Tréneren keresztül vásárolnak a Franchise tulajdonostól vagy közös Maminbaba közösség általi termékrendelésben vesznek részt (pl. Lelosi ruházat), a kapcsolatot a Tréner tartja a saját foglalkozásán résztvevőkkel és a Franchise tulajdonos a Trénerektől kapja a megrendelést.

 

4. Tájékoztató a Maminbaba felnőttképzés iránt érdeklődők, arra jelentkezők és a trénerek számára

Az adatkezelő:

a Maminbaba Tulajdonosa (3. pontban meghatározott elérhetőségek irányadók)

Adatkezelés célja:

 1. Maminbaba felnőttképzés iránt érdeklődők tájékoztatása;
 2. Maminbaba felnőttképzésre jelentkezők felvételi feladatainak elbírálása, döntés a felvétel kérdésében;
 3. Maminbaba felnőttképzési szerződés megkötése, képzés és vizsga lebonyolítása, eredmények alapján a Trénerek regisztrálása;
 4. Maminbaba felnőttképzés díjának és egyéb befizetett költségeknek számlázása;
 5. Franchise szerződés megkötése a Trénerekkel, a szerződés teljesítése,
 6. Franchise éves díj és egyéb díjak, költségek könyvelése, számlázása;
 7. Trénerekkel való kapcsolattartás;
 8. Trénerek ellenőrzése a Maminbaba jó hírnevének fenntartása érdekében, az esetleges hiányosságok pótlására felhívás, szükség esetén szerződés felbontása.

Az adatkezelés jogalapja a fenti célokhoz igazodóan:

 1. hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) bek. a)) és szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b));
 2. hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) bek. a)) és szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b));
 3. szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b));
 4. jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c)) – Számvitelről szóló 2000. évi C törvény, 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről (Art.);
 5. szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b));
 6. jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c)) – Számvitelről szóló 2000. évi C törvény, 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről (Art.);
 7. szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b));
 8. szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. b)).

A kezelt adatok köre:

 1. email cím, esetleg név;
 2. név, email cím, telefonszám, a felvételi feladat részét képező videófelvétel (képmás);
 3. név, cím, email cím, telefonszám;
 4. név, cím, esetleg adószám;
 5. név, cím, email cím, telefonszám, státusz (aktív, szünetel, befejezte a tevékenységet), negyedévente saját koreográfia készítése, melyről képmást tartalmazó videó készül, melyet a közös OneDrive tárhelyre töltenek fel;
 6. név, cím, esetleg adószám;
 7. kapcsolattartási adatok: különösen cím, email cím, telefonszám, esetlegesen más elektronikus csatorna elérhetőség pl. Viber, Skype); amennyiben a Maminbaba Tulajdonos és a Tréner Facebookon ismerőssé válnak, esetlegesen hozzáférhet a Maminbaba Tulajdonos az ott megosztott tartalmakhoz, ugyanakkor e tekintetben a Facebook adatkezelési szabályi irányadók és ez nem feltétele a szolgáltatásnak, a Tréner önálló döntésén alapul, a Maminbaba Tulajdonos ezen adatokat nem használja fel, nem tárolja;
 8. a Maminbaba óra tartásának helye, az óra ideje.

Az adatok megőrzésének ideje:

 • Az adatokat a Maminbaba Tulajdonos az általános elévülési időn belül (5 év) kezeli és őrzi meg. Amennyiben a felek között jogvita támadna, a megőrzési idő meghosszabbodik és a jogvita lezártát követő 5 év elteltével szünteti meg a Maminbaba Tulajdonos az adatok kezelését.Tekintettel arra, hogy a Franchise szerződés rendelkezése alapján a Maminbaba képzés során megszerzett tudást a Tréner más, Maminbabán kívüli foglalkozásához, tevékenységéhez nem használhatja fel 10 éven át, a Franchise Tulajdonos a Maminbaba trénerek nevét 10 éven át őrzi, kizárólag ezen rendelkezés megtartásának ellenőrzése érdekében.
 • Az adózással, számla illetőleg nyugta adással összefüggésben kezelt adatokat a Maminbaba Tulajdonos az Art. szabályai szerint a számla kibocsátásától számított 5 éven át köteles megőrizni.

Egyéb adatvédelmi figyelemfelhívások

A Maminbaba Tulajdonos igénybe vesz könyvelőt, jogi szakértőt. Az általuk végzett esetleges adatkezelés a szakmai előírások mentén, önálló adatkezelésként folyik, nem minősülnek adatfeldolgozónak.

A Trénerek és a Maminbaba Tulajdonos a közös szakmai anyagokat egy OneDrive tárhelyen őrzik, mely felhő alapú szolgáltatással valósul meg. Ezzel a Trénerek tisztában vannak, amikor oda saját képmásukat tartalmazó felvételeket töltenek fel, a feltöltéssel tudomásul veszik az adatkezelés ezen jellegét.

Adatfeldolgozók

A Maminbaba tulajdonos marketing szakembert és nyomdát, grafikus szakembert kér fel az egyes marketing anyagok elkészítésére. Ehhez az oktatóktól adatok megadását várja. Ennek során a Maminbaba Tulajdonos és a Trénerek közötti hivatalos elektronikus csatornán, emailen a folyamatokról kommunikáció történik. A Trénerek önkéntes adatmegadásával, kifejezett kérésre történik az adatátadás. Ezen elkészítendő marketing anyagok az egyes Trénerek által nyújtott szolgáltatás népszerűségének növelését szolgálják. A Maminbaba Tulajdonos vállalja, hogy a kommunikáció segítése érdekében összegyűjti az adatokat és azokat összesítve adja át a további munkához, majd a kifizetések során is egy kézben tartja a pénzmozgásokat a folyamatok meggyorsítása érdekében. Ennek során az adatátadás csupán praktikussági szempontok alapján történik a Maminbaba Tulajdonoson keresztül, de a szolgáltatást valójában az egyes Trénerek veszik igénybe, vagyis adatfeldolgozás nem valósul meg.

 

5. Adatvédelmi kérelmek, panaszok, jogorvoslat

Tájékoztatjuk, hogy bármikor jogosult

 • személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérni,
 • az adataihoz hozzáférni,
 • tiltakozhat az adatai kezelése ellen, valamint
 • jogában áll adatai helyesbítését,
 • hordozását és
 • a kötelező adatkezelés körét kivéve adatainak törlését és
 • az adatkezelés korlátozását kérni.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a saját Trénerénél illetőleg a Maminbaba tulajdonosnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet, vagy bírósághoz fordulhat. A részleteket megtalálja fent a „Mit tehet az érintett, ha sérelmezi személyes adatai kezelését?” címszó alatt, az elérhetőségeket pedig „3.Tájékoztató a Maminbaba foglalkozáson résztvevők számára” „Adatkezelő” címszó alatt. Az elérhetőségeket az egyszerűbb követhetőség érdekében itt is megismételjük:

A Trénerek listája az alábbi linken elérhető: Trénerek listája

Amennyiben a fenti listán nem találja vagy nehezen találja a megfelelő elérhetőséget, megkeresését a Maminbaba Tulajdonosának legyen kedves címezni.

A Maminbaba Tulajdonosának neve és elérhetőségei:

Kérjük, hogy amennyiben bármely adatkezelés kapcsán kérdése merül fel, kérése, észrevétele van, azt jelezze a fenti elérhetőségek valamelyikén. Készséggel állunk rendelkezésére.

Az adatkezelési tájékoztatót az adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató módosításáról a honlapon való közzététellel, illetőleg amennyiben ez rendelkezésre áll, más közvetlen csatornán való figyelemfelhívással tájékoztatja az érintetteket.


[1] Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során azonosítják az adatkezelő jogos érdekét, a súlyozás ellenpontjaként az adatalany érdekét és az érintett alapjogot, majd a súlyozás elvégzését követően megállapítják, hogy az érintett joga elsőbbséget élvez-e az adatkezelő jogos érdekével szemben, vagyis a személyes adat kezelhető-e vagy sem.